Späť

Valné zhromaždenie Urbár Suchá Dolina

U R B Á R   S U C H Á D O L I N A, pozem. spol.

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo URBÁR SUCHÁ DOLINA, pozem. spol. v zastúpení
predsedom spoločenstva v demisii Ing. Petrom Makarom, týmto pozýva členov spoločenstva
na Valné zhromaždenie.

Valne zhromaždenie sa uskutoční 18.3.2018 o 14.00 hod v sále Obecného domu obce Suchá Dolina.

Účasť členov je nutná, keďže sa bude konať voľba
členov výboru. (Boli zvolení traja noví členovia výboru, ktorí nezvolali ustanovujúce
zasadnutie výboru PS, aby prevzali agendu po predchádzajúcom výbore PS)
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho VZ, mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesenia z VZ konaného v roku 2017
4. Plán činnosti na rok 2018 a vystúpenie odborného lesného hospodára
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017
6. Správa hospodárenia za rok 2017
7. Správa Dozornej rady
8. Správa mandátovej komisie
9. Schválenie hospodárskeho výsledku
10. Voľba členov výboru
11. Schválenia odmien výboru a dozornej rady za rok 2017
12. Diskusia
13. Schválenia uznesenia z VZ
14. Záver

V Suchej Doline 22.1.2018 Ing. Peter Makara
predseda spoločenstva v demisii
a člen Dozornej rady PS

Vzhľadom k tomu, že na Valnom zhromaždení spoločenstva sa budú konať voľby,
prosím členov spoločenstva, aby svoje nominácie na kandidátov za členov dozornej rady
a výboru
doručili písomne na adresu Suchá Dolina 47 alebo elektronicky mailom na adresu
makarapeter@email.cz.

Dôvodom je príprava volebných lístkov, ktoré musia byť
vytlačené, a preto uzávierka návrhov za kandidátov je 16.3.2018 o 23:59.