Späť

VČS DHZ Suchá Dolina

Dobrovoľný hasičský zbor obce Suchá Dolina

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor DHZ v Suchej Doline pozýva svojich členov, záujemcov o členstvo a hostí DHZ na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 03.02.2018 o 1700 hod., v obecnej budove na prízemí (bývalé pohostinstvo).

Navrhovaný program schôdze:

1, Otvorenie, privítanie členov a hostí DHZ, schválenie programu

2, Správa výboru o činnosti DHZ za rok 2017

3, Správa výboru o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

4, Plán hlavných úloh činností na rok 2017

5, Diskusia

6, Uznesenie

7, Záver

Členovia ktorí plánujú aj tento rok pôsobiť v DHZ, nech si prinesú členský príspevok na tento rok (2€).              

Tešíme sa na Vašu účasť.      

                                                                           Za výbor DHZ   Ing. Marián Kuropčák – predseda DHZ