VSD vyhláška2017.pdf

VSD vyhláška2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 18.12.2017 11:31
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
18.12.2017 11:31
Stav: Schválený
Stiahnuť (797k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 2 Mesiacov 797k

Späť

Výzva na predloženie cenových ponúk

Projekt : „Čistenie potoka v obci Suchá Dolina“

v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku,

na základe „Špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2017“

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona a tejto výzve

 č.: OcU-SD-57/2017 v Suchej Doline 24.05.2017

 

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov verejného obstarávateľa: Obec Suchá Dolina

Sídlo Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice

Zastúpené: Ing. Katarína Petrenčáková starosta obce

IČO : 00690635

DIČ : 2020546671

Bankové spojenie : Prima banka SK29 5600 0000 0088 2135 3002

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Katarína Petrenčáková

Adresa : Suchá Dolina 10, 0082 43 Sedlice

Telefón : 0917 464 534, 051-7782337

e-mail: obecsdolina@gmail.com

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach : zmluvných aj technických : Ing. Katarína Petrenčáková

  1. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác.

Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným plnením.

Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.

CPV kód :

45246000-3

Regulácia riek a protipovodňové práce

45246200-5

Práce na ochrane riečnych brehov

45246400-7

Protipovodňové práce

  1. Predmet zákazky : „Čistenie potoka v obci Suchá Dolina