Späť

Daňové priznanie z nehnuteľností

Vážení občania.

Ak u Vás v roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti ste povinní do 31.1.2018 podať na OcÚ daňové priznanie, prípadne čiastkové priznanie.

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľností v roku 2017.

Čiastkové priznanie podáva daňovník, ktorí už má podané daňové priznanie a v roku 2017 uňho nastali zmeny vo vlastníctve a to napr.:

- došlo k zániku vlastníctva k nehnuteľností,

- pribudli, alebo odbudli nehnuteľnosti,

- nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,

- nastali iné zmeny, napr. právoplatné stavebné povolenia, kolaudačné konanie, dedičské konanie a iné,

- bol priznaný alebo opätovne priznaný preukaz ZŤP alebo ZŤPS.

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k nehnuteľnosti (LV, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, kúpnu, darovaciu zmluvu alebo iné doklady o nadobudnutí vlastníctva).

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Priznanie k dani za psa podáva daňovník do 31.1.2018.

Ak vznikne daňová povinnosti k dani za psa v priebehu roka je povinní daňovník podať priznanie najneskôr do 30 dní od vzniku tejto povinnosti.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa platí na základe vydaného Rozhodnutia, ktoré obecný úrad doručí občanom.