Späť

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Suchá Dolina, Obecný úrad 68, 082 43  Sedlice

Oznámenie o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky  2016-2020

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, predložil Okresnému úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020“ spolu s návrhom strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente je okrem tejto stránky tiež zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na vyššie uvedenú adresu, prípadne elektronickým podaním najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods.1 zákona (t.j. od zverejnenia informácie o oboch dokumentoch obcou).

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejné prerokovanie sa uskutoční 19.01.2018 o 10,00 hod. v Malej zasadačke Okresného úradu Prešov.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051-/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

 

                                                                       Ing. Katarína Petrenčáková

                                                                                                          starostka obce         

Vyvesené: 02.01.2018

Zvesené: