Späť

Úroveň vytriedenia odpadov 2018

V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmenen a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

ÚVKO = ((m zložka 1+m zložka 2 + m zložka n) / m KO)*100%

Čitateľ vzorca  "m zložka 1 až m zložka n"

Zložka Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
m zložka 1 200139 plasty 1190
m zložka 2 200135 vyr. el. a elektron. zar. iné ako uvedené 200121 a 200123 obsahujúce NČ 270
m zložka 3 200136 vyr. el. a elektron. zarid. iné aako uvedené v 200121 260
m zložka 4 200101 papier a lepenka 490
m zložka 5 200104 obaly z kovu 80
m zložka 6 200123 vyradené zariad. obsah. chlorflour. uhľovod. 300
m zložka 7 200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 20
m zložka 8 200102 sklo 6500
m zložka 9 200125 jedlé oleje a tuky 40
Spolu     9150
       

Menovateľ "mKO"

Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť odpadu (kg)
200301 zmesový komunálny odpad 18560
200307 Objemný odpad 7240
200139 plasty 1190    
200135 vyr. el. a elektron. zar. iné ako uvedené 200121 a 200123 obsahujúce NČ 270    
200136 vyr. el. a elektron. zarid. iné aako uvedené v 200121 260    
200101 papier a lepenka 490    
200104 obaly z kovu 80    
200123 vyradené zariad. obsah. chlorflour. uhľovod. 300    
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 20    
200102 sklo 6500    
200125 jedlé oleje a tuky 40    
Spolu   34970
     

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2018 = 9150/34970 x 100% = 26,17%


Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 8,
stojaca na parcele C-KN č. 71, k.ú. Suchá Dolina, o výmere 57 m2, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina schválilo obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018 na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 7.8.2018 na dobu 15 dní a následne je možné na obecnom úrade podať žiadosť o prenájom priestorov.

 

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 30 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  30 Eur/mesiac/na celé priestory    

 

Nájom spolu 360 €/na rok.

 

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 65,
stojaca na parcele C-KN č. 256, k.ú. Suchá Dolina, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Prípad hodný osobitného zreteľa a to z titulu, že nájomca v priestoroch bude zabezpečovať predaj základných potravín pre obyvateľov obce, a tým základnú službu pre občanov obce Suchá Dolina.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 5 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  5 Eur/mesiac/na celé priestory      

 

Nájom spolu 60 €/na rok.

 

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 13.7.2018

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce