Späť

Verejná vyhláška VSD

OBEC SUCHÁ DOLINA  

stavebný úrad

 

 

Suchá Dolina 68                                                                                                       PSČ 082 43

Číslo: SÚ-S/2543/139298/2018-Kt

V Prešove dňa: 03.09.2018

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia

líniovej inžinierskej stavby

 

Stavebné povolenie

 

 

            Obec Suchá Dolina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, že líniová inžinierska stavba pod pracovným názvom:

 

„Suchá Dolina - zriadenie TS 2, VN, úprava NN siete

(ďalej v texte len „stavba“ v príslušnom gramatickom tvare)“,

 

 • ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov: Suchá Dolina - zriadenie TS 2, VN, úprava NN siete,
 • ktorej stavebníkom je: Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91  Košice-Sever (ďalej v texte len „stavebník“),
 • kde predmetom je uskutočňovanie objektu

 SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody VN a NN  PS  01 Trafostanica

Trasa vzdušnej VN prípojky sa nachádza v extraviláne obce Suchá dolina. Vedenie povedie ornou pôdou, bude križovať cestu III. triedy, ďalej povedie trvalým trávnatým porastom. V intraviláne obce trasa bude trasa pokračovať káblom v zemi uloženom v trvalom trávnatom poraste. Kiosková trafostanica bude umiestnená na parcele 157/3 (C stav, vlastník obec) na trvalom trávnatom poraste. Kvôli vzdušnej VN prípojke bude potrebné zrealizovať výrub stromov. Stavba je v súlade s platným územným plánom obce a trasa vedení bola prerokovaná s obcou.

Stavba rieši zriadenie novej kioskovej (koncovej) trafostanice s transformátorom 100kVA (p=22/0,40) na parcele č. 157/3 (C stav vlastník obec). VN prípojka pre navrhovanú trafostanicu bude realizovaná VN vzdušným vedením typu  3x42-AL1/7 -ST1A (l=670m) v  extraviláne a VN zemným káblom  3xNA2XS(F)2Y 1x70  (l=162+10m) v intraviláne v trasách podľa situácie   

Z trafostanice budú vyvedené:

- káblový vývod smer sever typu NAYY 4x150, ktorý bude zaústený do upravovanej  NN siete.

- káblový vývod smer juh typu NAYY 4x150, ktorý bude zaústený do upravovanej NN siete.

Zrealizuje sa úprava NN siete v jestvujúcich trasách. Predmetná stavba odstráni nevyhovujúci stav NN siete v obci Suchá Dolina.

PS  01 Trafostanica: Kiosková (koncová) trafostanica Transformátor 100kVA (p=22/0,40) – 1ks    

VN vedenie: 3x42-AL1/7 -ST1A - vzdušné (nová trasa) –  660 m, 3xNA2XS(F)2Y 1x70 - v zemi (nová trasa) – 170 m, úsekový odpojovač – 1 ks. Podperné body VN vedenia          JB – 8 ks, DB – 2 ks

NN vedenie: NAYY-J 4x150 - v zemi (nová trasa) – 40 m, NFA2X 4x120 - vo vzduchu (úprava v exist. trase) – 246 m, NFA2X 4x70 - vo vzduchu (úprava v exist. trase) – 256 m,

 • na pozemku parc. č. KN-C 157/3, KN-C 157/4, KN-C 157/5, KN-C 157/6, KN-C 330/1, KN-C 322, KN-E 440/67,  KN-E 440/72,  KN-E 449/134,  KN-E 449/142, KN-E 449/151,  KN-E 449/160, KN-E 449/180, KN-E 453, KN-E 454, KN-E 508, KN-E 509/1, KN-E 509/21, KN-E 509/22 v kat. území Suchá Dolina,

 

sa podľa §66 stavebného zákona a podľa §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 1. Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom Obcou Suchá Dolina pod č. SÚ-S/14481/14182/2018/083-Kt zo dňa 19.02.2018; stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej spracovateľom je VSD, a.s., Odbor Projekty člen innogy – Ing. Tomáš Girmala – autorizovaný stavebný inžinier.
 2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
 3. Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu.
 4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
 6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.   
 7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín začatia a ukončenia stavby.
 8. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných prác..
 9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona vzťahujúce sa na stavenisko.
 10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 11. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa nesmie používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne.
 13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť zasypané, o čom bude vyhotovený písomný záznam.
 14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom.
 15. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona.
 16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení.
 17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín.
 18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky spôsobilé.
 19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu.
 20. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN.
 21. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN obce Suchá Dolina o odpadoch.
 22. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie.
 23. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.

 

Ďalšie podmienky podľa posúdenia verejného záujmu:

 

 1. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných káblových NN 1kV vedení - v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. § 19 – 1m na každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme je nevyhnutné dodržiavať bezpečnosť práce; v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie mechanizmami.
 2. Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 (bývalá 34 1050) a 73 6005.  
 3. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich podperných bodov vzdušných el. rozvodov.
 4. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené.
 5. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
 6. Stavebník, resp. zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich stavebnou činnosťou ohrozovať. 
 7. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách.
 8. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností.
 9. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
 10. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce a povolené trasy vodných stavieb.
 11. V prípade, že počas samotnej realizácie uvedených prác dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na niektorej z pozemných komunikácií, KDI požaduje pred samotnou realizáciou prác predložiť na KDI projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia k schváleniu. 
 12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik súhlasí s vydaním stavebného povolenia a pri realizácii stavby požaduje rešpektovať nasledovné podmienky:

1.   Pri dotyku s vodnými tokmi je potrebné rešpektovať STN 73 68 22 „Krížovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

2.   Pozdĺž vodného toku žiadame pre výkon správy vodného toku dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary, v zmysle § 49 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

3.   Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť písomne min. 14 dní vopred na SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice , prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu

zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

4. Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s OZ Košice - odborom správy majetku.

5.   Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným konaním požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné , výškopisné a polohopisné zameranie stavby aj v digitálnej forme ( súbor*dgn, *dwg).

6.   V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004

o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou

udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

 1. SPP-distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č, : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 70202,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 

 

 1. Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1.   Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.   Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.   Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.

4.   V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.   Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6.   Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných

telekomunikačných vedení a zaradení.

7.   V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r .o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8.   Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti pod ťa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.   V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.      Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11.Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.   V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

•    Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

•    Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

•    Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebovybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2.   Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

•    Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

•    Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

•    Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

•    Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

•    Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

•    Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

•    Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislo12129

•    Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.   V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4.   Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril "Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy" s útvarom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy-obchod@vsds.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovejadrese:sietovy-obchod@vsds.sk .

• Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - "MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením. nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

• Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

• Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

• Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom

sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).

• Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

 1. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, vydala súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

podperné body vzdušného vedenia VN - 700 m v extraviláne obce Suchá Dolina budú umiestnené mimo ochranného pásma cesty III/3462 a priečne kríženie vzdušného vedenia s uvedenou cestou bude v zmysle STN 333300 + 0,75 m, z dôvodu pre výhľadové úpravy krytu vozovky.

Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. (p. Majerník č. t. 0915963375) Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu.

O zvláštne užívanie ciest III/3462 a výnimku z ochranného pásma predmetnej cesty je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 1. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

1. Predmetnú stavbu žiadame umiestniť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

2.   V prípade obmedzenia cestnej premávky žiadame dokumentáciu doplniť o projekt dočasného dopravného značenia (zvláštne užívanie, státie mechanizmov v pracovnej polohe na ceste, nakladanie a skladanie materiálu, príp. čiastočnú uzávierku, určenie dočasného dopravného značenia a pod.) a tento odsúhlasiť s krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

3.   Križovanie cesty káblového vedenia s cestou realizovať kolmo na os cesty s dostatočnou podjazdnou výškou v súlade s platnou STN.

4.   Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiace november - apríl.

5.   Opravou elektrického vedenia nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a sťažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné objekty stavby (trafostanicu, RS, stĺpy a pod.), stavebník je povinný umiestniť v takej vzdialenosti mimo hlavný dopravný priestor cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.

6.   Pri trasovaní vedenia v súbehu s cestou a jej križovaní žiadame v dokumentácii stavby

presne vyznačiť vzdialenosť objektov stavby (podperných bodov, trafostanice, kábla, atď.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. Jednotlivé vzdialenosti odsúhlasiť so správcom cesty - Správou a údržbou ciest PSK, Jesenná 14,08005 Prešov, resp. s jej vlastníkom - Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, 08001 Prešov.

7.   Stavebné práce realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, príp. k jej poškodeniu. Pôvodné podperné body umiestnené v cestnom telese žiadame odstrániť.

8.   V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení.

9.   Ak plánovaná stavba je navrhovaná v extraviláne v ochrannom pásme cesty, stavebník je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na stavebnú činnosť

v ochrannom pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej dokumentácie.

 1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

- so vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

- zhodnotenie/zneškodnenie odpadov nevyužitých pri vlastnej činnosti zabezpečiť len u oprávnených organizácií v zmysle zákona o odpadoch, ukladanie odpadu zabezpečiť len

na povolených prevádzkovaných skládkach (napr. skládky odpadov na nie nebezpečný odpad

-s nebezpečnými látkami nakladať ako s nebezpečným odpadom a zabezpečiť jeho zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu

-ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania

s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou

 1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok v zmysle ustanovenia zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

- podľa § 4, ods. A zákona o OP "každý, kto buduje, alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické VN vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov". Je preto potrebné namontovať na nové stĺpy VN vedenia (ktoré majú vzdušné holé vodiče) na ich konzoly také technické zariadenia (zábrany), ktoré bránia vtákom sadať medzi vodiče a tým zároveň eliminujú smrtiace účinky takto ohrozených vtákov. V tomto prípade sa jedná o všetky stĺpy, ktoré budú touto stavbou dotknuté, resp. rekonštruované a majú vzdušné vedenie -holé vodiče. Jedná sa aj o pôvodnú trasu VN v bode napojenia a na novej trase VN k trafostanici (holé vodiče) .

- ak v prípade požiadavky bude potrebné z trasy vedenia odstrániť stromovú zeleň a krovie nad 10 m2, je potrebné si vopred vyžiadať súhlas od obce Suchá Dolina v zmysle § 47 ods. 3/ zákona o OP ( okrem prípadov uvedených v § 47 ods. A) a zároveň počítať s náhradnou výsadbou za prípadný výrub. Výrub stromov realizovať v čase vegetačného pokoja (prípadné orezanie vetiev je možné aj počas vegetácie).

- Aj poškodzovanie časti stromu je zakázané (koreňová sústava, kmeň a koruna stromu). Zemné výkopové práce v blízkosti KS vykonávať šetrnejšie, pripadne ručne, aby sa minimalizovali negatívne zásahy poškodenia KS.

- V prípade zásahu do existujúcej zelene odporúčame postupovať v zmysle STN 83 7010 - ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- po ukončení terénnych zemných a výkopových prác je potrebné dať terén do pôvodného stavu a zelené plochy po usadnutí zeminy zatrávniť.

 1. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli zrealizované ku dňu kolaudácie stavby.
 2. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe; od kolaudácie domových prípojok sa v zmysle ustanovenia § 81c písm. a) stavebného zákona upúšťa.

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

      V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 200 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil bankovým prevodom na účet obce Suchá Dolina dňa 15.05.2018 (VS 7230078373).

Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Žiadateľ, ktorým je Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice-Sever, podal dňa 07.02.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu pod pracovným názvom: „Suchá Dolina - zriadenie TS 2, VN, úprava NN siete“. Pre uvedenú stavbu na pozemku parc. č. KN-C 157/3 v kat. území Suchá Dolina bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Suchá Dolina pod č. SÚ-S/14481/14182/2018/083-Kt zo dňa 19.02.2018. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 16.04.2018 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe neboli vznesené námietky. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov – ich podmienky boli skoordinované a zapracované do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: - ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe - komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e

 

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Suchá Dolina a zverejnená  na internete – elektronickej tabuli Obce Suchá Dolina  (www. suchadolina.sk).

            Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v  súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel  deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

            Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

            Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Podľa § 53 a § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obec Suchá Dolina – stavebný úrad, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina.   

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Petrenčáková  

     starostka obce                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: „Suchá Dolina - zriadenie TS 2, VN, úprava NN siete“ bola vyvesená na úradnej tabuli obce Suchá Dolina

                                                                               

                                                                                  dňa .....................................................

                                                                                 

                                                                                         ......................................................

                                                                                                    Pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: „Suchá Dolina - zriadenie TS 2, VN, úprava NN siete“ bola zvesená z úradnej tabule obce Suchá Dolina                  

                                                                               

                                                                                  dňa .....................................................

                                                                               

                                                                                       ......................................................

                                                                                                 Pečiatka a podpis

 


Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 8,
stojaca na parcele C-KN č. 71, k.ú. Suchá Dolina, o výmere 57 m2, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina schválilo obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018 na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 7.8.2018 na dobu 15 dní a následne je možné na obecnom úrade podať žiadosť o prenájom priestorov.

 

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 30 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  30 Eur/mesiac/na celé priestory    

 

Nájom spolu 360 €/na rok.

 

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 65,
stojaca na parcele C-KN č. 256, k.ú. Suchá Dolina, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Prípad hodný osobitného zreteľa a to z titulu, že nájomca v priestoroch bude zabezpečovať predaj základných potravín pre obyvateľov obce, a tým základnú službu pre občanov obce Suchá Dolina.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 5 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  5 Eur/mesiac/na celé priestory      

 

Nájom spolu 60 €/na rok.

 

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 13.7.2018

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce