Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 8,
stojaca na parcele C-KN č. 71, k.ú. Suchá Dolina, o výmere 57 m2, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina schválilo obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018 na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 7.8.2018 na dobu 15 dní a následne je možné na obecnom úrade podať žiadosť o prenájom priestorov.

 

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 30 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  30 Eur/mesiac/na celé priestory    

 

Nájom spolu 360 €/na rok.

 

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 65,
stojaca na parcele C-KN č. 256, k.ú. Suchá Dolina, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Prípad hodný osobitného zreteľa a to z titulu, že nájomca v priestoroch bude zabezpečovať predaj základných potravín pre obyvateľov obce, a tým základnú službu pre občanov obce Suchá Dolina.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 5 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  5 Eur/mesiac/na celé priestory      

 

Nájom spolu 60 €/na rok.

 

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 13.7.2018

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Späť

Daňové priznanie z nehnuteľností

Vážení občania.

Ak u Vás v roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti ste povinní do 31.1.2018 podať na OcÚ daňové priznanie, prípadne čiastkové priznanie.

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľností v roku 2017.

Čiastkové priznanie podáva daňovník, ktorí už má podané daňové priznanie a v roku 2017 uňho nastali zmeny vo vlastníctve a to napr.:

- došlo k zániku vlastníctva k nehnuteľností,

- pribudli, alebo odbudli nehnuteľnosti,

- nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,

- nastali iné zmeny, napr. právoplatné stavebné povolenia, kolaudačné konanie, dedičské konanie a iné,

- bol priznaný alebo opätovne priznaný preukaz ZŤP alebo ZŤPS.

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k nehnuteľnosti (LV, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, kúpnu, darovaciu zmluvu alebo iné doklady o nadobudnutí vlastníctva).

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Priznanie k dani za psa podáva daňovník do 31.1.2018.

Ak vznikne daňová povinnosti k dani za psa v priebehu roka je povinní daňovník podať priznanie najneskôr do 30 dní od vzniku tejto povinnosti.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa platí na základe vydaného Rozhodnutia, ktoré obecný úrad doručí občanom.