Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 8,
stojaca na parcele C-KN č. 71, k.ú. Suchá Dolina, o výmere 57 m2, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina schválilo obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018 na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 7.8.2018 na dobu 15 dní a následne je možné na obecnom úrade podať žiadosť o prenájom priestorov.

 

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 30 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  30 Eur/mesiac/na celé priestory    

 

Nájom spolu 360 €/na rok.

 

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Oznámenie:

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova:

Suchá Dolina sup. č. 65,
stojaca na parcele C-KN č. 256, k.ú. Suchá Dolina, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

 

Odôvodnenie:

Prípad hodný osobitného zreteľa a to z titulu, že nájomca v priestoroch bude zabezpečovať predaj základných potravín pre obyvateľov obce, a tým základnú službu pre občanov obce Suchá Dolina.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 5 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  5 Eur/mesiac/na celé priestory      

 

Nájom spolu 60 €/na rok.

 

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 13.7.2018

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce

Späť

Verejná vyhláška

OBEC SUCHÁ DOLINA  

stavebný úrad

Suchá Dolina 68    PSČ 082 43

Číslo: SÚ-S/14481/14182/2018/083-Kt                                            V Prešove dňa: 19.02.2018

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení

líniovej inžinierskej stavby

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

Navrhovateľ:

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

 

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 27.09.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

 

stavby:

                        „Suchá Dolina – zriadenie TS2, VN, úprava NN siete“

na pozemkoch p. č. 

KN-C 157/3, KN-C 157/4, KN-C 157/5, KN-C 157/6, KN-C 330/1, KN-C 332, KN-E 440/67,  KN-E 440/72,  KN-E 449/134,  KN-E 449/142, KN-E 449/151,  KN-E 449/160, KN-E 449/180, KN-E 453, KN-E 454, KN-E 508, KN-E 509/1, KN-E 509/21, KN-E 509/22

v katastrálnom území:

Suchá Dolina  

     

 

     Ku pozemkom parc. č: KN-C 157/3, KN-C 157/4 má vlastnícky vzťah Obec Suchá Dolina,  Suchá Dolina  68, 082 43 Suchá Dolina  - Výpis z LV č. 931. 

 

     Ku pozemkom parc. č: KN-C 157/5 má vlastnícky vzťah Jozef Makara a Anna Makarová, Vyšná Šebastová 334, 080 06  Vyšná Šebastová - Výpis z LV č. 1136.

 

    Ku pozemkom parc. č: KN-C 157/6 má vlastnícky vzťah Jozef Makara, Vyšná Šebastová 334, 080 06  Vyšná Šebastová - Výpis z LV č. 1137.

 

Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne usporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 

 

Obec Suchá Dolina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

 

„Suchá Dolina – zriadenie TS2, VN, úprava NN siete“

 

Líniová inžinierska stavba: „Suchá Dolina – zriadenie TS2, VN, úprava NN siete“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 157/3, KN-C 157/4, KN-C 157/5, KN-C 157/6, KN-C 330/1, KN-C 332, KN-E 440/67,  KN-E 440/72,  KN-E 449/134,  KN-E 449/142, KN-E 449/151,  KN-E 449/160, KN-E 449/180, KN-E 453, KN-E 454, KN-E 508, KN-E 509/1, KN-E 509/21, KN-E 509/22 katastrálne územie Suchá Dolina, a to podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorý v júli 2017 v mierke M=1:2000 vypracoval VSD, a.s., Odbor Projekty člen innogy – Ing. Tomáš Girmala – autorizovaný stavebný inžinier.

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

 

1.        Objekt SO 01 bude umiestnený podľa výkresu pre územné konanie, ktorý v mierke M=1:2000 v 7/2017 vypracoval VSD, a.s., Odbor Projekty člen innogy – Ing. Tomáš Girmala – autorizovaný stavebný inžinier.

 

 1. Členenie stavby na stavebné objekty:

 

PS  01 Trafostanica

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody VN a NN 
 

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody VN a NN  PS  01 Trafostanica

Trasa vzdušnej VN prípojky sa nachádza v extraviláne obce Suchá dolina. Vedenie povedie ornou pôdou, bude križovať cestu III. triedy, ďalej povedie trvalým trávnatým porastom. V intraviláne obce trasa bude trasa pokračovať káblom v zemi uloženom v trvalom trávnatom poraste. Kiosková trafostanica bude umiestnená na parcele 157/3 (C stav, vlastník obec) na trvalom trávnatom poraste. Kvôli vzdušnej VN prípojke bude potrebné zrealizovať výrub stromov. Stavba je v súlade s platným územným plánom obce a trasa vedení bola prerokovaná s obcou.

Stavba rieši zriadenie novej kioskovej (koncovej) trafostanice s transformátorom 100kVA (p=22/0,40) na parcele č. 157/3 (C stav vlastník obec). VN prípojka pre navrhovanú trafostanicu bude realizovaná VN vzdušným vedením typu  3x42-AL1/7 -ST1A (l=670m) v  extraviláne a VN zemným káblom  3xNA2XS(F)2Y 1x70  (l=162+10m) v intraviláne v trasách podľa situácie   

Z trafostanice budú vyvedené:

- káblový vývod smer sever typu NAYY 4x150, ktorý bude zaústený do upravovanej  NN siete.

- káblový vývod smer juh typu NAYY 4x150, ktorý bude zaústený do upravovanej NN siete.

Zrealizuje sa úprava NN siete v jestvujúcich trasách. Predmetná stavba odstráni nevyhovujúci stav NN siete v obci Suchá Dolina.

Trafostanica: Kiosková (koncová) trafostanica Transformátor 100kVA (p=22/0,40) – 1ks 

VN vedenie: 3x42-AL1/7 -ST1A - vzdušné (nová trasa) –  660 m, 3xNA2XS(F)2Y 1x70 - v zemi (nová trasa) – 170 m, úsekový odpojovač – 1 ks. Podperné body VN vedenia         JB – 8 ks, DB – 2 ks

NN vedenie: NAYY-J 4x150 - v zemi (nová trasa) – 40 m, NFA2X 4x120 - vo vzduchu (úprava v exist. trase) – 246 m, NFA2X 4x70 - vo vzduchu (úprava v exist. trase) – 256m

 

 1. Obec Suchá Dolina, ako vlastník pozemkov parc. č. KN-C 157/3, KN-C 157/4 kat. úz. Suchá Dolina nemá pripomienky k umiestneniu  NN vedenia na uvedených pozemkoch vo vlastníctve obce
 2. Jozef Makara, Vyšná Šebastová 334, 080 06  Vyšná Šebastová, ako vlastník pozemkov parc. č. KN-C 157/5, KN-C 157/6 kat. úz. Suchá Dolina nemá pripomienky k umiestneniu  NN vedenia na uvedených pozemkoch.
 3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik súhlasí s vydaním stavebného povolenia a pri realizácii stavby požaduje rešpektovať nasledovné podmienky:

1.   Pri dotyku s vodnými tokmi je potrebné rešpektovať STN 73 68 22 „Krížovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

2.   Pozdĺž vodného toku žiadame pre výkon správy vodného toku dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary, v zmysle § 49 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

3.   Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť písomne min. 14 dní vopred na SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice , prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu

zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

4. Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s OZ Košice - odborom správy majetku.

5.   Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným konaním požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné , výškopisné a polohopisné zameranie stavby aj v digitálnej forme ( súbor*dgn, *dwg).

6.   V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004

o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou

udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

 1. SPP-distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia zabezpečené proti poškodeniu,

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č, : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 70202,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 1. Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1.   Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.   Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.   Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:

Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.

4.   V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.   Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6.   Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných

telekomunikačných vedení a zaradení.

7.   V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r .o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8.   Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti pod ťa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.   V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.      Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11.Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1.   V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

•     Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

•     Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

•     Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebovybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2.   Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

•     Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

•     Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

•     Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

•     Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

•     Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

•     Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

•     Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislo12129

•     Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.   V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4.   Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvarom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril "Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy" s útvarom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy-obchod@vsds.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovejadrese:sietovy-obchod@vsds.sk .

• Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - "MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením. nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

• Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

• Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

• Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na našom webovom

sídle www.vsds.sk alebo na ktoromkoľvek Klientskom centre (KC).

• Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

 1. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, vydala súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

podperné body vzdušného vedenia VN - 700 m v extraviláne obce Suchá Dolina budú umiestnené mimo ochranného pásma cesty III/3462 a priečne kríženie vzdušného vedenia s uvedenou cestou bude v zmysle STN 333300 + 0,75 m, z dôvodu pre výhľadové úpravy krytu vozovky.

Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. (p. Majerník č. t. 0915963375) Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu.

O zvláštne užívanie ciest III/3462 a výnimku z ochranného pásma predmetnej cesty je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 1. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

1. Predmetnú stavbu žiadame umiestniť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

2.   V prípade obmedzenia cestnej premávky žiadame dokumentáciu doplniť o projekt dočasného dopravného značenia (zvláštne užívanie, státie mechanizmov v pracovnej polohe na ceste, nakladanie a skladanie materiálu, príp. čiastočnú uzávierku, určenie dočasného dopravného značenia a pod.) a tento odsúhlasiť s krajským dopravným inšpektorátom, KR PZ v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

3.   Križovanie cesty káblového vedenia s cestou realizovať kolmo na os cesty s dostatočnou podjazdnou výškou v súlade s platnou STN.

4.   Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiace november - apríl.

5.   Opravou elektrického vedenia nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a sťažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné objekty stavby (trafostanicu, RS, stĺpy a pod.), stavebník je povinný umiestniť v takej vzdialenosti mimo hlavný dopravný priestor cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.

6.   Pri trasovaní vedenia v súbehu s cestou a jej križovaní žiadame v dokumentácii stavby

presne vyznačiť vzdialenosť objektov stavby (podperných bodov, trafostanice, kábla, atď.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. Jednotlivé vzdialenosti odsúhlasiť so správcom cesty - Správou a údržbou ciest PSK, Jesenná 14,08005 Prešov, resp. s jej vlastníkom - Prešovským samosprávnym krajom, Nám. mieru 2, 08001 Prešov.

7.   Stavebné práce realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, príp. k jej poškodeniu. Pôvodné podperné body umiestnené v cestnom telese žiadame odstrániť.

8.   V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení.

9.   Ak plánovaná stavba je navrhovaná v extraviláne v ochrannom pásme cesty, stavebník je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na stavebnú činnosť

v ochrannom pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej dokumentácie.

 1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok:

- so vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

- zhodnotenie/zneškodnenie odpadov nevyužitých pri vlastnej činnosti zabezpečiť len u oprávnených organizácií v zmysle zákona o odpadoch, ukladanie odpadu zabezpečiť len

na povolených prevádzkovaných skládkach (napr. skládky odpadov na nie nebezpečný odpad

-s nebezpečnými látkami nakladať ako s nebezpečným odpadom a zabezpečiť jeho zneškodnenie na skládke nebezpečného odpadu

-ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania

s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou

 1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vydal súhlasné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia stavby a stavebného povolenia na realizáciu stavby za dodržania týchto podmienok v zmysle ustanovenia zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

- podľa § 4, ods. A zákona o OP "každý, kto buduje, alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické VN vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov". Je preto potrebné namontovať na nové stĺpy VN vedenia (ktoré majú vzdušné holé vodiče) na ich konzoly také technické zariadenia (zábrany), ktoré bránia vtákom sadať medzi vodiče a tým zároveň eliminujú smrtiace účinky takto ohrozených vtákov. V tomto prípade sa jedná o všetky stĺpy, ktoré budú touto stavbou dotknuté, resp. rekonštruované a majú vzdušné vedenie -holé vodiče. Jedná sa aj o pôvodnú trasu VN v bode napojenia a na novej trase VN k trafostanici (holé vodiče) .

- ak v prípade požiadavky bude potrebné z trasy vedenia odstrániť stromovú zeleň a krovie nad 10 m2, je potrebné si vopred vyžiadať súhlas od obce Suchá Dolina v zmysle § 47 ods. 3/ zákona o OP ( okrem prípadov uvedených v § 47 ods. A) a zároveň počítať s náhradnou výsadbou za prípadný výrub. Výrub stromov realizovať v čase vegetačného pokoja (prípadné orezanie vetiev je možné aj počas vegetácie).

- Aj poškodzovanie časti stromu je zakázané (koreňová sústava, kmeň a koruna stromu). Zemné výkopové práce v blízkosti KS vykonávať šetrnejšie, pripadne ručne, aby sa minimalizovali negatívne zásahy poškodenia KS.

- V prípade zásahu do existujúcej zelene odporúčame postupovať v zmysle STN 83 7010 - ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- po ukončení terénnych zemných a výkopových prác je potrebné dať terén do pôvodného stavu a zelené plochy po usadnutí zeminy zatrávniť.

 1. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 2. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii.
 4. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii.
 5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 6. Pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 7. Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
 8. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil.
 9. V dotknutom území rešpektovať povolené a vybudované trasy vodovodu a kanalizácií.
 10. Ak sa v trasách NN káblov nachádzajú stavby, resp. stavebné úpravy určené pre odvádzanie vôd zo zrážok, je potrebné ich rešpektovať.
 11. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
 12. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
 13. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
 14. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
 15. Počas realizácie umiestňovanej stavby sú navrhovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
 16. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
 17. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stav. zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z..
 18. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z. z.. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
 19. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s  § 48 ods. 4 a ods. 6 stavebného zákona a v súlade s  § 23 vyhlášky č.  532/2002 Z. z.
 20. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Obec Suchá Dolina – stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
 21. Navrhovateľ je povinný požiadať Obec Suchá Dolina – stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

 

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky.

 

            Toto územné rozhodnutie  v súlade so zákonom  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené podľa  § 8, položky 59 písm. b/ pre navrhovateľa právnickú  osobu – sumou 100,00 €. Bol doložený výpis z účtu stavebníka o zaplatení správneho poplatku na účet Obce Suchá Dolina zo dňa 19.09.2017.

 

            Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

 

     Navrhovateľ  – Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice, podala dňa 27.09.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Suchá Dolina – zriadenie TS2, VN, úprava NN siete“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 157/3, KN-C 157/4, KN-C 157/5, KN-C 157/6, KN-C 330/1, KN-C 332, KN-E 440/67,  KN-E 440/72,  KN-E 449/134,  KN-E 449/142, KN-E 449/151,  KN-E 449/160, KN-E 449/180, KN-E 453, KN-E 454, KN-E 508, KN-E 509/1, KN-E 509/21, KN-E 509/22 katastrálne územie Suchá Dolina.

 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

 

    Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike  a ma oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického vedenia ma žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatív, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia. 

 

     Navrhované podzemné vedenie na pozemku funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Obec Suchá Dolina, stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa  11.12.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 09.01.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

 

    Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy:

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresný úrad Prešov – odbor starostlivosti o ŽP,  Okresný úrad Prešov – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, závod Prešov,  Slovak Telekom, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, SPP – distribúcia, a.s., Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, Obec Suchá Dolina, ORANGE SLOVENSKO a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, MINISTERSTVO OBRANY SR. 

 

    Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. Umiestnením  predmetnej stavby  nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti.

     Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie

 

            Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Suchá Dolina a zverejnená  na internete – elektronickej tabuli Obce Suchá Dolina  (www. suchadolina.sk).

            Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v  súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel  deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

            Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

               

                Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

 

Podľa § 53 a § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obec Suchá Dolina – stavebný úrad, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina.   

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

                                                 

                                                                                                                       Katarína Petrenčáková  

                                                                                                                           starostka obce                                                            

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola vyvesená na  úradnej tabuli Obce Suchá Dolina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20.02.2018     ................................................

                                                                                                                                             dátum , podpis

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby bola zvesená z úradnej tabule Obce Suchá Dolina.

 

 

 

                               .................................................

                                                                                                                                             dátum, podpis