Späť

XVIII.zasadnutie OcZ Suchá Dolina

Starostka obce Suchá Dolina, Obecný úrad 68, 082 43  Sedlice

 

                                                                                                       V Suchej Doline, 13.11.2017

 

 

P o z v á n k a

                     

Starostka obce, Ing. Petrenčáková Katarína, zvoláva

XVIII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

 

20. november  2017 o 18.00 hod.

v kancelárii starostu obce

 

Návrh program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, kontrola uznesení
  3. Plnenie rozpočtu za II. a III. Q 2017
  4. VZN č. 1/2017 o elektronickej komunikácii
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Žiadame Vás, aby ste sa zasadnutia zúčastnili v stanovenom čase a nerušili priebeh rokovania neskorým príchodom.

         

 

 

 

                                                                                                     Ing. Petrenčáková Katarína

                                                                                                           starostka obce