Obec Suchá Dolina patrí do školského obvodu Základnej školy s Materskou školou v Sedliciach.

Žiaci tam denne dochádzajú autobusom spoločnosti SAD Prešov.

Škola zabezpečuje školskou jedálňou pre žiadov obedy a pre mladších žiadkov v poobedňajších hodinách Klub detí.

Škola má aj vlastnú internetovú stránku: https://zasedlice.edupage.org/