Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Miestna  volebná komisia v Suchej Doline

uverejnenie výsledkov Volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Suchej Doline, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Do obecného zastupiteľstva  v Suchej Doline boli zvolení:

Michal Hric, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 68

Jozef Šebeš, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 60

Štefan Makara, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 59

Ján Petrenčák, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 59

Pavol Šebeš, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 59

Za starostu obce Suchá Dolina bol zvolený:

Ing. Katarína Petrenčáková, Kresťanskodemokratické hnutie, s počtom hlasov 71

Na voľbách sa zúčastnilo 78 občanov zo 157 voličov zapísaných v zozname voličov, čím sa dosiahla 49,68 % účasť vo voľbách.

V Suchej Doline,

Dátum:  10.11.2018


 
 

Menovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

MENOVANIE

ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obce Suchá Dolina, konané dňa 10. novembra 2018,

Slávu Pfefferovú

Kontakt: Suchá Dolina 61, 082 43 Sedlice

Telefón: 051/ 778200, 0919 133 668

Adresa: Obecný úrad Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice

Email: obecsdolina@gmail.com

 

                                                                                              Ing. Katarína Petrenčáková

                                                                                                        starostka obce

 


 
 

Oznam pre nezávislých kandidátovVytlačiť
 

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

     Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta a vzor podpisovej listiny najdete na tomto linku Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?oso18_info3.

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A  VOĽBY STAROSTU OBCE

Počet obyvateľov obce                            Počet podpisov voličov na podpisovej listine

101 - 500                                                                    40

 


 
 

Oznámenie starostaVytlačiť
 

OZNÁMENIE

o určení úväzku starostu pre volebné obdobie 2018 -2022
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina, podľa §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením č. 84/2018 zo  dňa  06.08.2018 určilo,

že úväzok starostu pre funkčné obdobie 2018-2022 bude 75%

 

V Suchej Doline, dňa  07.08.2018

                                                                                  ........................................................

                                                                            Ing. Katarína Petrenčáková, starostka


 
 

Oznam počte poslancov a volebnom obvodeVytlačiť
 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina, podľa §166 ods.1 a 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 84/2018   zo  dňa  06.08.2018 určilo,

že Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina bude mať 5 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

V Suchej Doline, dňa  07.08.2018

                                                           ........................................................

                                                        Ing. Katarína Petrenčáková, starostka


 
 

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorovVytlačiť
 

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova: Suchá Dolina sup. č. 65, stojaca na parcele C-KN č. 256, k.ú. Suchá Dolina, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

Odôvodnenie:

Prípad hodný osobitného zreteľa a to z titulu, že nájomca v priestoroch bude zabezpečovať predaj základných potravín pre obyvateľov obce, a tým základnú službu pre občanov obce Suchá Dolina.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 5 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  5 Eur/mesiac/na celé priestory

Nájom spolu 60 €/na rok.

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2018.

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 09.8.2018

 

 

 

Ing.Katarína Petrenčáková, v.r.

     starostka obce


 
 

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorovVytlačiť
 

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9

 

OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.

Predmet prenájmu:

Obecná budova: Suchá Dolina sup. č. 8, stojaca na parcele C-KN č. 71, k.ú. Suchá Dolina, o výmere 57 m2, popis stavby – nebytové priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru, ktorej vlastníkom je Obec Suchá Dolina.

Odôvodnenie:

Schválenie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku obce Suchá Dolina schválilo obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina Uznesením č.85/2018 na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 8.8.2018 na dobu 15 dní a následne je možné na obecnom úrade podať žiadosť o prenájom priestorov.

Nájomca bude uhrádzať nájom vo výške 30 Eur/za celý priestor/mesiac a súčasne aj náklady na elek. energiu a plyn, ktoré si na základe nájomnej zmluvy prevedie na seba.

Výpočet nájmu:  30 Eur/mesiac/na celé priestory    

Nájom spolu 360 €/na rok.


 
 
Položky 1-10 z 14

Zber Nebezpečného odpaduVytlačiť
 

nebezpečný odpad.jpgDňa 15.10.2019 o 9:15 – 10:30 sa  uskutoční v našej obci zber

 NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 Zber sa uskutoční pri Obecnom dome, odpad je potrebné doniesť v stanovený čas osobne a odovzdať vodičovi auta, a preukázať sa Občianskym preukazom!!

 

Zbierajú sa: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.

!!! Nezbiera sa: eternit, sklenená vata a polystyrén. !!!!

FURA s.r.o.


 
 

Uskutočnenie odstrelu v lome Suchá DolinaVytlačiť
 

výbuch.jpgHlásenie odstrelu

 

Lom Suchá Dolina oznamuje občanom, že dňa 14.10.2019 v čase od 11:00 - 13:00 hod. sa v dobývacom priestore lomu uskutoční odstrel.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázane sa pohybovať a zdržiavať v blízkosti dobývacieho priestoru lomu.

Vedenie VSK Mineral, lom Suchá Dolina


 
 

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca. Vytlačiť
 

 

Protipožiarna ochrana.pngNedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas predošlého vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 56 450 eur a uchránené hodnoty vo výške 483 000 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne.
     Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa doterajších skúseností zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 % požiarov. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vykurovaním.

      Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu   a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube znovu tešia kozuby a to nie len v rekreačných chalupách a chatách ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Táto skutočnosť je negatívne premietnutá do celkových štatistík požiarovosti posledných rokov.

      Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť na občanov tak aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.

     Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:

- dodržiavajte návody na obsluhu,                                                                                                   

- dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  -  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej

  podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,   

- neskladujte  a  nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné

  sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,   

- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných  

  a plynných palív.

      Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním a správnymi rozhodnutiami. Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý Váš majetok. Nezabúdajme, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

 

      V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.  Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou ! (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu).  

 

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský - samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie na OR HaZZ v Prešove.  

 

 

 

 

 


 
 
Položky 1-10 z 14

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka