Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica obce Suchá Dolina

 

Návštevné hodiny  streda  16:00 - 17:00      Tešíme sa na Vašu návštevu :)

V roku 2016 Rozšírenie Knižného  fondu dotáciou podporil

"Fond na podporu umenia".fond na podporu umenia

 

 

Š T A T Ú T

MIESTNEJ ĽUDOVEJ  KNIŽNICE  V SUCHEJ DOLINE 

Obec Suchá Dolina na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút miestnej ľudovej  knižnice. 

§ 1 Právne postavenie knižnice

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s   Regionálnou knižnicou v Prešove, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Prešov.

§ 2 Poslanie knižnice
 1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje  kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb  čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
 2. Knižnica  organizuje  a  zabezpečuje  tiež  ďalšie  kultúrne,  vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne  stretnutia, besedy, výstavky ... /.
§ 3 Sprístupnenie knižničných fondov
 1.  Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom  medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. 
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou  Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.
§ 4 Správa knižnice
 1.  Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými  prostriedkami  a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa  pokynov zriaďovateľa knihovník.
 2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce.
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu  svojimi názormi a  skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.
§ 5 Hospodárenie knižnice
 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti   knižnice a na nákup kníh. O  jej výške je knihovník  informovaný.  
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa  všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom  obce.
 3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a  podľa  pokynov  zriaďovateľa  a  v  stanovených  termínoch  predkladať  vyúčtovanie. 
§ 6 Záverečné ustanovenie

 Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok .
 

   Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Suchej Doline, uznesením č.3/2015 , zo dňa 31.03.2015 a nadobudol účinnosť dňom 01.04.2015.
 
v Suchej Doline,  31.03.2015
  
Ing. Petrenčáková Katarína,  starostka obce
                            


 
 • 20170125_121732.jpg

  Miestna ľudová knižnica

 • 20170125_121917.jpg

  Knihy pre deti

 • 20170125_122134.jpg

  Knihy pre dospelých


 

Zoznam kníh

kniznica-zoznam_knih (1).xls(316 kB)kniznica-zoznam_knih (1).xls

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka