Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - NASESVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konania - VSD výrubVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška VSD = ústne konanieVytlačiť
 

OBEC SUCHÁ DOLINA stavebný úrad so sídlom na MsÚ v Prešove,

Hlavná 73 PSČ 080 01 Číslo: SÚ-S/2543/98877/2018/15-Kt V Prešove dňa: 16.04.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre inžiniersku stavbu:
"Suchá dolina - zriadenie TS2, VN, úprava NN siete"
Na Obec Suchá Dolina, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola podaná dňa 07.11.2016 žiadateľom - Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu:                                      "Suchá dolina - zriadenie TS2, VN, úprava NN siete.
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia (s veľkým počtom účastníkov konania):                                                                                   "Suchá dolina - zriadenie TS2, VN, úprava NN siete",                                                             na pozemkoch parcelné číslo KN-C 157/3, KN-C 157/4, KN-C 157/5, KN-C 157/6, KN-C 330/1, KN-C 332, KN-E 440/67, KN-E 440/72, KN-E 449/134, KN-E 449/142, KN-E 449/151, KN-E 449/160, KN-E 449/180, KN-E 453, KN-E 454, KN-E 508, KN-E 509/1, KN-E 509/21, KN-E 509/22 katastrálne územie Suchá Dolina, verejnou vyhláškou.
Obec Suchá Dolina, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel/stavebný zákon!, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať
dňa 15.05. 2018 o 09.00 hod
so stretnutím na:
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí, miestnosť Č. 217
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Jarkova Č. 26, Prešov, 2.poschodie, v kancelárií Č. dv. 306, na základe vopred dohodnutého termínu na tel. číslo 051/3100 530.
2
Účastníkom konania bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Stavebný úrad zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.                  Na námietky uplatnené po konaní stavebný úrad neprihliadne.
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania inžinierske] stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Suchá Dolina a zverejnená na internetovej stránke Obce Suchá Dolina (www.suchadolina.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.                                         Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.


OBEC SUCHÁ DOUNA Stavebný úrad so sídlom na MsÚ v Prešove


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka